Jukka 0400817812, Satu 0407661631, Elena 0443502338, Kira 0415330864 jukka.astrom@hoidonaika.fi

Asiakas- ja potilasrekisterien tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1.

Rekisterienpitäjä

Tmi laillistettu hieroja Jukka Åström

Yhteystiedot:
Rusthollarinkuja 2
00910 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tmi laillistettu hieroja Jukka Åström / Jukka Åström
Rusthollarinkuja 2
00910 Helsinki
0400817812
jukka.astrom@hoidonaika.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Tmi laillistettu hieroja Jukka Åström / Jukka Åström
Rusthollarinkuja 2
00910
0400817812
jukka.astrom@hoidonaika.fi

 

2.

Rekisteröidyt

Asiakkaat jotka ovat käyneet hoidossa, ostaneet palveluitamme/tuotteitamme (esim. lahjakortti )

 

3.

Rekisterin

pitämisen

peruste

ja

käyttötarkoitus

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § ”Potilaslaki”) ja henkilökunnalla ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon. Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan yksilöidyllä suostumuksella taikka mikäli asiasta on laissa nimenomaisesti erikseen säädetty. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään terveyden huoltolain vaatimuksien perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

 • Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
 • palvelevat potilaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa, edistävät hoidon jatkuvuutta
 • palvelevat potilaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa
 • palvelevat terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvaa
 • palvelevat terveydenhuollon palvelujen laadunvalvontaa
 • palvelevat toiminnan suunnittelua ja arviointia sekä tutkimusta ja opetusta
 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen
 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakastiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti, muu sähköinen osoita
 • puhelinnumero
 • sosiaaliturvatunnus
 • kuvaus hoidosta

Asiakastiedot jos olet ostanut esim. lahjakortin kotisivujemme/s-postin tai puhelimen kautta

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti, muu sähköinen osoite
 • puhelinnumero

 

5.

Rekisteröidyn

oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
jukka.astrom@hoidoaika.fi
Rusthollarinkuja 2, 00910 Helsinki

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on  velvollisuus säilyttää terveydentilaan koskevan rekisterin tietoja terveyden huoltolain perusteella sekä potilasvakuutuslain perusteella myös hoitosuhteen jälkeen.  Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

5.

Säännönmukaiset

tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: Internet ajanvarauksen-, yhteydenotto lomakkeen/s-postin kautta, puhelimitse, paikanpäällä haastattelussa.

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

 

6.

Säännönmukaiset

tietojen

luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Tmi laillistettu hieroja Jukka Åström yrityksen ulkopuolelle.
Potilastietoja voidaan luovuttaa Potilaslain (785/1992) 13§:n nojalla seuraavasti:

Tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on lakiin perustuva oikeus tiedon saantiin, tiedot annetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella pääsääntöisesti lausuntoina ko. asian vaatimassa laajuudessa.

 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Ajas Oy/internetajanvarus ja asiakashallinta

 

7.

Käsittelyn

kesto

Potilas asiakirjoja säilytetään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa ja sen jälkeen potilaslain 12§ mukaisesti.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 

8.

Henkilötietojen

käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelee Jukka Åström.

 

9.

Tietojen

siirto

EU:n

ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.